LMS LIFE COUNSELLING CC

Financial Services

Finansiële Dienste
images/financial6.jpg
Read more about
Financial Services

The financial advice given at LMS Life Counselling cc is based on an analysis of your personal circumstances and includes your current and probable future financial position.

It takes into account factors such as your age, marital status, dependants, earnings and your own personal goals and preferences. All these elements form part of a financial needs analysis, which we will do with you.

images/financial6.jpg
Lees meer oor
Finansiële Dienste

Die finansiële raad wat deur LMS Life Counselling cc verskaf word, is gebaseer op ’n ontleding van jou persoonlike omstandighede en sluit jou huidige en waarskynlik toekomstige finansiële posisie in.

Ons neem faktore soos jou ouderdom, huwelikstatus, afhanklikes, inkomste en jou eie persoonlike doelwitte en voorkeure in ag. Al hierdie elemente vorm deel van ’n finansiële behoefte-ontleding wat ons vir jou hanteer.

Financial advice from a qualified and appropriately licensed professional is essential if you wish to achieve your financial goals.
Finansiële advies van ’n gekwalifiseerde en toepaslik gelisensieerde professionele persoon is nodig as jy graag jou finansiële doelwitte wil bereik.
Know more about what we can do
Ruby Steenkamp can provide financial advice on the following:
 • Life Insurance

 • Disability Cover

 • Trauma / Severe Illness Cover

 • Income Protection Cover

 • Funeral Cover

 • Short Term Insurance (House & car)

 • Estate Planning (Drawing up a will with an attorney)

 • Education Planning

 • Medical Schemes and Gap Cover

 • Retirement Planning

 • Investment Planning

Meer inligting oor wat ons bied
Ruby Steenkamp kan finansiële advies aangaande die volgende verskaf:
 • Lewensversekering

 • Ongeskiktheidsdekking

 • Trauma / Kritiekesiektedekking

 • Inkomstebeskermer

 • Begrafnisdekking

 • Korttermynversekering (Huis en motor)

 • Boedelbeplanning (Testament deur ‘n prokureur / belastingkonsultant)

 • Beplanning ten opsigte van opleiding en onderrig

 • Mediese Fondse en Gapingsdekking

 • Aftreebeplanning

 • Beleggingsbeplanning