LMS COUNSELLING CC

Marriage Counselling

Huweliksberading
images/marriage2.jpg
Read more about
Marriage Counselling

Planning your marriage is more important than planning your wedding. Wedding is just 1 day … Marriage is a lifetime! In the course of 5 sessions, Dr. Leon Steenkamp provides pre-marital and post-marital counselling for individuals and groups. To enjoy each other and a happy marriage. It’s practical and it’s fun!

images/marriage2.jpg
Lees meer oor
Huweliksberading

Om jou huwelik te beplan is belangriker as om jou troue te beplan. Troue is net een dag. 'n Huwelik duur 'n leeftyd! In die loop van 5 sessies bied dr. Leon Steenkamp voorhuwelikse berading vir individue en groepe – vir diegene wat gaan trou en ook vir dié wat reeds (lank) getroud is. Om mekaar te geniet en 'n gelukkige huwelik te ervaar. Dit is prakties en dit is pret!

WHAT TO EXPECT

The sessions are introduced with probing questions such as:

Why do I want to marry you?
How can we improve the quality
of each other’s lives?
What is a happy marriage?
WAT OM TE VERWAG

Die sessies skop af met ondersoekende vrae soos:

Hoekom wil ek met jou trou?
Hoe kan ons mekaar se lewenskwaliteit verbeter?
Wat is 'n gelukkige huwelik?
Counselling for couples who are struggling in their marriage relationship. No matter how long you’ve been married, it can and should always be better…
Berading vir paartjies wat probleme in hul huweliksverhouding ervaar. Dit maak nie saak hoe lank julle al getroud is nie, dit kan en behoort altyd beter te wees…
After that, each one’s personality type will be evaluated and discussed on the basis of the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®).

Daarna word elkeen se persoonlikheidstipe op grond van die Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) geëvalueer en bespreek.
The key to a happy marriage
Analysing and focus on among others:
Die sleutel tot 'n gelukkige huwelik
Ontleding van en fokus op onder andere:
  • Values / Waardes

  • Religion / Godsdiens

  • Communication / Kommunikasie

  • Intimacy / Intimiteit

  • Expectations / Verwagtings

  • Adjustments / Aanpassings

  • Mutual respect and trust / Wedersydse respek en vertroue

  • Financial Planning / Finansiële beplanning

  • Problem-solving / Probleemoplossing

  • Growth / Groei

The sessions are concluded with a mutual commitment to satisfy each other’s needs in different areas – physical, psychological, spiritual and relational.

Die sessie word afgesluit met 'n gesamentlike onderneming deur elkeen om in die ander persoon se behoeftes op verskillende gebiede te gebiede te voorsien – fisies, psigies, spiritueel en relasioneel.
WHAT

Planning your marriage is more important than planning your wedding.

Face-to-face counselling at the Port Elizabeth and Jeffreys Bay counselling rooms.

Skype counselling is also available. To book a session, please e-mail: leonspreekkamer@telkomsa.net

On-site counselling, be it at workplaces, hospitals, old age homes or at home can also be done – within limits.

WAT

Om jou huwelik te beplan, is belangriker as om jou troue te beplan.

Berading van aangesig tot aangesig by die spreekkamers in Port Elizabeth en Jeffreysbaai.

Skype-berading is ook beskikbaar. Om 'n sessie te bespreek, stuur asb. 'n e-pos aan: leonspreekkamer@telkomsa.net

Berading by werkplekke, hospitale, outetehuise of wonings kan ook binne perke gedoen word.