LMS LIFE COUNSELLING CC

Mediation

Bemiddeling

Read more about

Mediation

 

Helping people in conflict (family, divorce, children, partners, clients, employers, employees, community members, and who else) to find constructive third alternatives as points of agreement through an unbiased, objective process of alternative dispute resolution – based on mutual respect, empathy and open dialogue – resulting in outcomes that are in the best possible interest of all involved. Compared to litigation, mediation has more positive consequences as it has a win-win effect with regards to time, money, confidentiality, emotions and relationships

Lees meer oor

Bemiddeling

 

Hulp aan mense wat in konfliksituasies verkeer (gesin / familie, egskeiding, kinders, vennote, kliënte, werkgewers, werknemers, gemeenskapslede, en ander) om ’n opbouende derde alternatief as ’n punt van ooreenstemming te bereik deur onbevooroordeelde, objektiewe prosesse van alternatiewe dispuutoplossing. Dit word gebaseer op wedersydse respek, empatie en oop dialoog wat uitloop op die beste moontlike oplossing in die beste belang van die partye wat betrokke is. In vergelyking met litigasie het bemiddeling meer positiewe uitkomste, omdat dit ’n wen-wen-effek het waar dit by tyd, geld, vertroulikheid, emosies en verhoudings kom.

Contact us. You’ll be amazed at what we can do for you!
Kontak ons gerus. Jy sal verbaas wees oor wat ons alles vir jou kan doen!

COUNSELLING & MEDIATION / BERADING EN BEMIDELLING

 

Individual. Inter-personal.
Family. Corporate. Groups.

Individueel. Interpersoonlik. Gesinne /
Families. Korporatief. Groepe.