LMS LIFE COUNSELLING CC

Marriage Counselling

Huweliksberading

Read more about

Marriage Counselling

 

Planning your marriage is more important than planning your wedding. Wedding is just 1 day … Marriage is a lifetime! In the course of 5 sessions, Dr. Leon Steenkamp provides pre-marital and post-marital counselling for individuals and groups. To enjoy each other and a happy marriage. It’s practical and it’s fun!

Lees meer oor

Huweliksberading

 

Om jou huwelik te beplan is belangriker as om jou troue te beplan. Troue is net een dag. ‘n Huwelik duur ‘n leeftyd! In die loop van 5 sessies bied dr. Leon Steenkamp voorhuwelikse berading vir individue en groepe – vir diegene wat gaan trou en ook vir dié wat reeds (lank) getroud is. Om mekaar te geniet en ‘n gelukkige huwelik te ervaar. Dit is prakties en dit is pret!

WHAT TO EXPECT

The sessions are introduced
with probing questions such as:

WHY DO I WANT TO MARRY YOU?

HOW CAN WE IMPROVE THE QUALITY
OF EACH OTHER’S LIVES?

WHAT IS A HAPPY MARRIAGE?

WAT OM TE VERWAG

Die sessies skop af met
ondersoekende vrae soos:

HOEKOM WIL EK MET JOU TROU?

HOE KAN ONS MEKAAR SE LEWENSKWALITEIT VERBETER?

WAT IS ‘N GELUKKIGE HUWELIK?

Counselling for couples who are
struggling in their marriage
relationship. No matter how
long you’ve been married, it can
and should always be better…

_________________________________

Berading vir paartjies wat
probleme in hul
huweliksverhouding ervaar. Dit
maak nie saak hoe lank julle al
getroud is nie, dit kan en
behoort altyd beter te wees…

After that, each one’s personality type will be evaluated and discussed on
the basis of the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®).

Daarna word elkeen se persoonlikheidstipe op grond van die Myers-
Briggs Type Indicator (MBTI®) geëvalueer en bespreek.

The key to a happy marriage

Analysing and focus on among others:

 

Die sleutel tot ‘n gelukkige huwelik

Ontleding van en fokus op onder andere:

   Values / Waardes

   Religion / Godsdiens

   Communication / Kommunikasie

   Intimacy / Intimiteit

   Expectations / Verwagtings

   Adjustments / Aanpassings

   Mutual respect and trust / Wedersydse respek en vertroue

   Financial Planning / Finansiële beplanning

   Problem-solving / Probleemoplossing

   Growth / Groei

The sessions are concluded with a mutual commitment to satisfy each
other’s needs in different areas – physical, psychological, spiritual and
relational.

Die sessie word afgesluit met ‘n gesamentlike onderneming deur elkeen
om in die ander persoon se behoeftes op verskillende gebiede
te voorsien – fisies, psigies, spiritueel en relasioneel.

WHAT

Planning your marriage is more
important than planning your
wedding.

Face-to-face counselling at the Port Elizabeth and Jeffreys Bay counselling rooms.

Skype counselling is also available. To book a session, please e-mail: leon@rubysteenkamp.co.za

On-site counselling, be it at workplaces, hospitals, old age homes or at home can also be done – within limits.

WAT

Om jou huwelik te beplan, is
belangriker as om jou troue te beplan.

Berading van aangesig tot aangesig by die spreekkamers in Port Elizabeth en Jeffreysbaai.

Skype-berading is ook beskikbaar. Om ‘n sessie te bespreek, stuur asb. ‘n e-pos aan: leon@rubysteenkamp.co.za

Berading by werkplekke, hospitale, outetehuise of wonings kan ook binne perke gedoen word.